Skip to main content

Informācija par realizētiem projektiem

Projekta akronīms

Nosaukums

Gads

Projekta veids

Projektu grupa

10.9.1-11/23/1970-e Herbicīda aizvietošanas iespējas cīņā ar nezālēm dažādās
kultūraugu grupās
2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas Nacionālie
18-00-A01612-000023 Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās 2019-2023 LAD, 16.1. apakšpasākums „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
18-00-A01620-000003

Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu

2018-2021 LAD, 16.2. apakšpasākums „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
19-00-A01620-000078 Jaunāko tehnoloģiju izmantošana nezāļu ierobežošanai laukaugu sējumos integrētajā audzēšanas sistēmā 2021 LAD, 16.2. apakšpasākums „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
L312/2021 Telemetriskās iekārtas barošanas sistēmas pētījumi un pilnveide elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā lokālajos objektos 2021 Komersanta pasūtīts projekts Nacionālie
L303/2021 Zinātnisko pakalpojumu veikšana par sadarbību mašīnbūves izstrādājumu un metāla konstrukciju pētījumos, izstrādāšanā, izgatavošanas kvalitātes novērtēšanā 2021 Komersanta pasūtīts projekts Nacionālie

18-00-A01620-000003

Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu

2018-2021

LAD, 16.2. apakšpasākums „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”

Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie

17-00-A01620-000013

Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas izstrāde segto platību veģetācijas perioda pagarināšanai

2017-2019

LAD, 16.2. apakšpasākums „Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”

Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie

2013/0064/1DP/

1.1.1.2.0/13/APIA/

VIAA/050

Inovatīvu tehnoloģiju izstrāde siltuma un aukstuma saglabāšanai un ražošanai

2014-2015

ESF programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.1.2. apakšaktivitāte

Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie

160413/S99, S254

Industriālo kaņepju (Cannabis sativa) audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izstrāde produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto vērtību

2013-2016

ZM finansēts projekts

Nacionālie

Nr.2010/0281 /

2DP/2.1.1.1.0/

10/APIA/VIAA/003

Inovatīvas bioetanola dehidratēšanas tehnoloģijas un tā parametru noteikšanas mēriekārtu izstrāde

2010-2013

ERAF projekts

Nacionālie

09.1049

Laukkopības tehnikas atbilstības pētījumi un efektīvas izmantošanas metožu un funkcionēšanas modeļu izstrāde konvencionālajai un ekoloģiskajai saimniekošanai

2009-2012

LZP finansēts projekts

Nacionālie

09.1560

Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošana kombinētai siltumapgādei un energotaupīgo tehnoloģiju attīstība lauksaimniecības enerģētikas efektivitātes paaugstināšanai

2008-2012

LZP finansēts projekts

Nacionālie

TOP 06-27

Ekoloģiskas graudu kaltes mikroklimata monitoringa un kaltēšanas procesa distances vadības iekārta

2006-2007

LR IZM finansēts Tirgus orientēto pētījumu (TOP) projekts

Nacionālie

3z/006

Konceptuālā risinājuma izstrādāšana 2500 staltbriežu turēšanai SIA “Dunduru pļavas”

2006

Komersanta pasūtīts projekts

Nacionālie

2z/006

Konstrukcijas, darba rasējumu izstrādāšana un izgatavošana krūmmelleņu stādījumu sakņu aprausēja eksperimentālajam paraugam

2006

LLU pētniecības projekts

Nacionālie

1z/006

Tehnoloģiskais projekts metāla griešanas iecirknim

2006

LLU pētniecības projekts

Nacionālie

06.16.-xp23

Siltuma apmainītāju pielietošana cūku novietņu vēdināšanas sistēmās

2006

LR IZM finansētie Tirgus orientēto pētījumu (TOP) projekts

Nacionālie

05.1397

Laukkopības tehnoloģiju un mobilās tehnikas efektivitātes, atbilstības un ekoloģiskās drošības pētījumi

2005-2008

LZP finansēts projekts

Nacionālie

05.1398

Augsnes mehānisko un agrofizikālo īpašību pētījumi lauku nogabalu specifikai atbilstošu apstrādes un mēslošanas tehnoloģiju un mašīnu pamatojumam precīzajā laukkopībā

2005-2008

LZP finansēts projekts

Nacionālie

04.1087

Nepārtikas un netradicionālu lauksaimniecības kultūru ražošanas efektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus un ražošanas apjomiem atbilstošus tehniskos līdzekļus

2004-2008

LZP finansēts projekts

Nacionālie

04.1088

Pētījumi netradicionālo enerģijas veidu apguvei, enerģijas racionālai izmantošanai un dzīvnieku labturības nodrošināšanai cūkkopībā

2004-2008

LZP finansēts projekts

Nacionālie

L01/03 Smiltsērkšķu ogu atdalīšanas un attīrīšanas iekārtas izstrādāšana un izgatavošana 2003

Līgumdarbs

Dobeles DSIS

Nacionālie

TOP 03-48

Pētījumi un pamatojuma izstrāde aizaugušo ezeru attīrīšanai un ekosistēmas atveseļošanai

2003-2004

LR IZM finansēts Tirgus orientēto pētījumu (TOP) projekts

Nacionālie

TOP 00-44 Dzērveņu audzēšanas tehnoloģijas izstrāde 2002 LR IZM finansēts Tirgus orientēto pētījumu (TOP) projekts Nacionālie

96.0515

Mobilās lauksaimniecības tehnikas lietošanas efektivitātes pētījumu dažādas intensitātes saimniekošanai

2002

LZP finansēts projekts

Nacionālie

01.0516

Mehanizēto tehnoloģiju un mašīnu racionālās izvēles pētījumi tehnisko kultūru, rupjās lopbarības un augu - ogu  ražošanā

2001-2004

LZP finansēts projekts

Nacionālie

01.0517

Pētījumi precīzai lauksaimniecībai atbilstošas energoefektīvas augkopības mehanizācijas sistēmas izveidei, izvērtējot globālās pozicionēšanas sistēmas GPS pielietojuma iespējas

2001-2004

LZP finansēts projekts

Nacionālie

01.0518

Energoefektīvu metožu un tehnisko līdzekļu izstrāde Eiropas Savienības prasībām atbilstošu turēšanas apstākļu nodrošināšanai cūku mītnēs, izmantojot biogāzē pārstrādātos lauksaimniecības atkritumus un citus alternatīvos enerģijas avotus

2001-2004

LZP finansēts projekts

Nacionālie

01.0698/C408 Traktoru tehniskā un tehnoloģiskā novērtējuma ekspertu metodes izstrādāšana 1998 LZP finansēts projekts Nacionālie
L02/99 Kartupeļu konteineru apgāzēja konstrukcijas izstrādāšana un parauga izgatavošana 1999

Līgumdarbs

Bauskas raj. Iecavas pag. z.s. “Bērziņi”

Nacionālie
L01/99 Mēslu izvākšanas tehniskā risinājuma izstrāde liellopu fermā 1999

Līgumdarbs

Valkas raj. Blomes pag. z.s. “Dravnieki”

Nacionālie
L03/98 Līdzdalība dzērveņu audzēšanas tehnoloģijas izstrādē 1998 Sadarbības līgums Rīgas raj. Salas pag. z.s. “Strēlnieki” Nacionālie
L02/98 Konkurētspējīgas un rentablas dārzkopības sistēmas izstrādi un realizāciju 1998 Līgumdarbs ar Dobeles DSIS par apakšprogrammas 13.6. Nacionālie
L01/98 Pieņēmēja-dozatora konstrukcijas izstrādāšana un parauga izgatavošana kartupeļu padevei šķirotājā ŠK-4 1998 Līgumdarbs, Bauskas raj. Iecavas pag. z.s. “Bērziņi”  Nacionālie

98.0878

Pētījumi par augļu-ogu dārzos veicamo stādīšanas, kopšanas darbu mehanizētām tehnoloģijām un to realizāciju

1998-2000

LZP finansēts projekts

Nacionālie

-

Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija

1998-2001

Valsts nozīmes pētniecības programma

Nacionālie

96.0161. Laukaugu audzēšanas, novākšanas un glabāšanas tehnoloģiju pētījumi un tehnikas pilnveidošana ar mērķi samazināt produkcijas izmaksas un nodrošināt kvalitāti 1996-2000 LZP finansēts projekts Nacionālie

96.0162

Laukkopības izmantojamās tehnikas resursu, struktūras un nolietošanas pētījumi priekšlikumu izstrādāšanai servisa sistēmas attīstībai pagastos

1996-2000

LZP finansēts projekts

Nacionālie

96.0163.

Videi draudzīgu, energotaupošu un darbietilpību samazinošu tehnoloģiju izstrādāšana ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu un nodrošināt Eiropas standartiem atbilstošu produkcijas kvalitāti liellopu fermās, cūku fermās

1996-2000

LZP finansēts projekts

Nacionālie

96.0164.

Tehnisko kultūru un dārzeņu audzēšanas, novākšanas un apstrādes tehnoloģiju izstrādāšana un pilnveidošana lētas un kvalitatīvas produkcijas ražošanai

1996-2000

LZP finansēts projekts

Nacionālie

96.0165

Pētījumi zemkopības mehānikā, nolūkā pilnveidot tehnoloģiskos procesus, mašīnas un to darbīgās daļas, ietaupot enerģiju

1996-2000

LZP finansēts projekts

Nacionālie

96.0167

Lauksaimniecībā pielietojamo enerģētisko iekārtu un tehnoloģiju energoefektivitātes pētījumi un energoekonomijas priekšlikumu izstrāde

1996-2000

LZP finansēts projekts

Nacionālie