Skip to main content

Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma ”Sadarbība” apakšpasākumā ”Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” (turpmāk – 16.1. apakšpasākums) projekts Nr. 18-00-A01612-000026 “Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē”.

Sadarbības partneri - SIA JUMIS GEO (vadošais); Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija; MZI APP Agroresursu un ekonomikas institūts; BDR "Latvijas Industriālo kaņepju asociācija"; BDR BIOMASAS TEHNOLOĢIJU CENTRS; SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”; SIA “Agrozona”; SIA “Zalers”; SIA “Atzola”; SIA “Biorefic”; SIA “Reits”; z/s “Kotiņi”; SIA “Mežacīruļi” un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

Projekta kopējais finansējums: 497 995,34 eiro.

Projekta īstenošanas laiks: 02.01.2019.-18.06.2024.

Zin. grupas vadītājs Dr.sc.ing. Ā Ruciņš, kontaktinformācija: tālr.: 67910879; e-pasts: adolfs.rucins@lbtu.lv

Projekta mērķis:

Izpētīt un uzlabot industriālo kaņepju audzēšanas ķēdi, izpētot audzēšanas tehnoloģiju ietekmi uz kaņepju produktivitāti, kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem parametriem, produkcijas iznākumu, to piemērotību produktu ražošanai ar augstu pievienoto vērtību un izstrādāt rekomendācijas optimālai kaņepju audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izvēlei Latvijas agroklimatiskajos apstākļos.

Projektā veicamie uzdevumi:

1. Izpētīt dažādu industriālo kaņepju šķirņu piemērotību šķiedras ražošanai Latvijas atšķirīgos augsnes un agroklimatiskajos apstākļos.

2. Noteikt kaņepju fizikālo un ķīmisko īpašību izmaiņas, pielietojot dažādus audzēšanas (augsnes un šķirņu izvēle, izsējas normas, sējas laiki, mēslošana), paņēmienus un apstākļus.

3. Pilnveidot kaņepju novākšanas tehnoloģijas un ražas pēcnovākšanas apstrādes tehnoloģiskos paņēmienus saimniecībās ar dažādu kaņepju ražošanas apjomu.

4.Veikt pētījumus par kaņepju šķiedras izmantošanu:

4.1. No iegūtās kaņepju šķiedras iegūt biokompozīta paraugus, ar dažādām fizikālajām īpašībām. Pētīt to piemērotību tirgū esošā produkcijā, ar iespēju aizstāt sintētisko šķiedru ar dabisko kaņepes šķiedru.

4.2. No iegūtās kaņepju šķiedras iegūt kaņepju diegu paraugus, salīdzinot dažādas kaņepju novākšanas tehnoloģijas, pētīt šo diegu fizikāli-ķīmiskās īpašības.

5. Veikt pētījumus par kaņepju spaļu izmantošanu:

5.1. No iegūtā kaņepju spaļa iegūt biokompozīta paraugus, ar dažādām fizikālajām īpašībām.

5.2. Iegūt dažādas koksnes un spaļu sajaukuma granulas formulas, kuras var tikt izmantotas biomasas koģenerācijas stacijās, noteikt šo granulu fizikāli-ķīmiskās īpašības. Izstrādāt matricu granulu recepšu sagatavošanai.

6. Organizēt apmācības nozares pārstāvjiem par kaņepju audzēšanu, novākšanu un pirmaptrādi.

7. Veikt kaņepju nozares ekonomiskās analīzes pētījumu un sniegt rekomendācijas nozares perspektīvai, izvērtējot dažādas kaņepju audzēšanas un pārstrādes tehnoloģijas, analizējot riskus noteiktās produkcijas veida ieguvē, pētīt gala produktus, kuri dotajā brīdī ir visvairāk pieprasīti tirgū, kā arī produktus, kuri uzņēmējiem dotu vislielāko finanšu līdzekļu apriti.

8. Sagatavot ieteikumus un informēt nozares pārstāvjus.

ELFLA logo